GDPR a Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste mojím  zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webovej stránky www.monikastruharova.sk, poskytujete mi svoje osobné údaje a tým zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR,  /nariadením o ochrane osobných údajov/.

Ja, Mgr. Monika Struhárová, spracovávam Vaše osobné údaje ako správca, tj. určujem ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi budú so spracovávaním pomáhať.

Kontaktné údaje

Mgr. Monika Struhárová, bydliskom v Nových Zámkoch, www.monikastruharova.sk

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel.č. +421 905 281 561 alebo emailom na info@monikastruharova.sk.

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda, že:

budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv     podľa zákona ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov a naplnenia týchto účelov:

  Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy 

Vaše osobné údaje v rozsahu email, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy, ako napr. zaslanie online produktov, ako je ekniha.

Vedenie účtovníctva

Ak ste mojím zákazníkom, že Vaše osobné a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing a zasielanie noviniek

Vaše osobné údaje, email, meno, pohlavie a na čo najčastejšie klikáte využívam najmä za účelom priameho marketingu a zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste mojím zákazníkom, zasielam Vám novinky iba na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov po jeho udelení.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

Pokročilý marketing – iba na základe Vášho súhlasu

Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem zasielať aj inšpiratívne ponuky tretích osôb, alebo využiť emailovú adresu, napr. pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, skúsenosti, referencie, podujatia

Jedine na základe Vášho súhlasu môžem využiť Vaše fotografie, skúsenosti, referencie, a pod. a to dovtedy, pokiaľ súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si uchovávam po dobu premlčacích lehôt, v prípade, že zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prezeraní mojej webovej stránky zaznamenávam Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Moju webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií,, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, akoby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné, aktuálne známe, technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Na zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu údaje ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva
poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových úložísk
poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu
poskytovatelia platobných brán
poskytovatelia platobných kariet
poskytovatelia právnych služieb, advokáti
poskytovatelia tlačových a poštových služieb
partneri spolupracujúci so mnou v špeciálnych akciách pre zákazníkov

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovávania.  Pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto  práv  využiť, prosím,  kontaktujte  ma  prostredníctvom emailu   na info@monikastruharova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už  touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať  a ja Vám doložím v lehote 14 dní aké Vaše osobné údaje a prečo spacovávam.

Ak sa u Vás niečo zmení, alebo budete svoje osobné údaje považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzkujem spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ste vzniesli námietku proti spracovávaniu. obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovávania, (napr. odhlásením zasielania noviniek obmedzujete účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo.  V tom prípade vymažem Vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V takom prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať emailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak budete o tomto podozrení informovať najprv mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných oznámení

Emaili s inšpiráciou, články či služby Vám zasielam, ak ste mojim zákazníkom na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich iba na základe Vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber, stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

Dovoľujem si Vás uistiť, že zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po ukončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov platia od 1.9.2021.